Wypożyczalnia samochodów Białystok, Wypożyczalnia aut Białystok

Regulamin

Regulamin

Regulamin wypożyczalni samochodów M-Rent wypożyczalnia Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

 • § 1
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez: M-Rent Wypożyczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres:  ul. Św. Rocha 33/63, NIP: 542-331-31-86, REGON: 380183919, KRS: 0000731222, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy.
  1. Stronami umowy najmu samochodu jest:

1) Wynajmujący - M-Rent Wypożyczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres:  ul. Św. Rocha 33/63, NIP: 542-331-31-86, REGON: 380183919, KRS: 0000731222, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2) Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna.

 

 


II. Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

§ 2

 1.  Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport.
 2.  Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.
 3. Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 4. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1 i 2, wymienioną w umowie najmu, jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. 
 5. Wynajęty samochód nie może być oddany w podnajem lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu, jako kierujący pojazdem.
 6. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.
 7. Najemca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu.

 


 • § 3
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty (w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone na Najemcę z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.
 2. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w § 2 Regulaminu lub niewskazanej w umowie, jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję.

 


 • § 4
 1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy najmu samochodu.
 2. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony postanowią inaczej. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 3. Najemca wynajmuje pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie.
 4. Samochód jest przekazywany z określonym stanem paliwa w baku, najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z takim samy stanem paliwa w bakiem. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.
 5. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę Najemca zobowiązany jest do dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł.


III. Obowiązki najemcy
§ 5

 

 1.  Najemca zobowiązany jest do:
  1) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
  2) korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu,
  3) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,
  4) każdorazowego zamykania pojazdu,
  5) każdorazowo po zakończeniu jazdy - zabezpieczenia kompletu kluczyków poza samochodem,
  6) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 2. Najemcy w szczególności zabrania się:
  1) prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość
  2) przekraczania dopuszczalnej prędkości
  3) palenia tytoniu w samochodzie
  4) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami  i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego
  5) przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy
  6) uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów
  7) przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie, lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.

 3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 Najemca zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty wynoszącej koszty naprawy.
 4.  W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian, o których mowa w ust. 2 pkt.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami lub zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt.4.

 • § 6
 1. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami.
 2. Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów, Wynajmującemu bądź osobie przez niego upoważnionej.

 • § 7
 1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie.
 2. Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 3. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania samochodu.
 4. Samowolne przedłużanie najmu o ponad 60 minut powoduje naliczenie odpłatności za kolejną dobę.
 5. W przypadku zawinionego przez Najemcę nie zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenia samochodu w ciągu 5 godzin od momentu zakończenia najmu określonego w zawartej umowie najmu będzie podstawą dla Wynajmującego do:
  1) obciążenia Najemcy karą umowną - 1000 zł + kwota za wynajem każdej kolejnej doby.
  2) naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia najmu wg cennika.
  3) zatrzymanie wpłaconej przez Najemcę kaucji, jeżeli została pobrana.

 • § 8


Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie powoduje naliczenie kary umownej.

 

 • § 9
 1. W razie kradzieży lub awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 2. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego kontaktując się pod numerem 690 993 493.
 3. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć samochód.
 4. W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia samochodu zostanie on obciążony karą pieniężną w wysokości do 2000 zł (samochody osobowe) bądź 5000 zł (samochody premium/sportowe).


 • § 10

Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.

 

 

IV. Obowiązki Wynajmującego

 • § 11
 1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.
 2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
  1) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, drugiego kierowcy lub osoby upoważnionej przez Najemcę,

V. Opłaty, opłaty dodatkowe, kaucja i kary umowne
§ 12

 1. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną formę rozliczeń.
 2. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej https://m-rent24.pl/
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.                                
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu kilometrów adekwatnego do kwoty wynajmu. 

 


 • §13

Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:
1) wydania samochodu w dniach świątecznych - 250 zł

2) zwrotu samochodu poza godzinami pracy (20:00 - 8:00) -  opłata za obsługę - 100 zł
3) podstawienie samochodu lub jego odbiór w granicach Warszawy/lotniska, w zależności od odległości – 250 - 300 zł.
4) wynajem fotelika dla dziecka od 0-18 kg, za dobę wynajęcia – 15 zł.
6) wynajem fotelika dla dziecka od 9-36 kg, za dobę wynajęcia – 15 zł.
7) zwrotu samochodu ze stanem paliwa innym niż pierwotnie -  koszt brakującego paliwa plus opłata serwisowa za uzupełnienie - 100 zł
8) zwrotu brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – do 500 zł w zależności od stopnia zabrudzenia.

9) przekroczenia limitu kilometrów – za każdy przekroczony kilometr zgodnie z ustaloną opłatą na dane auto
10) obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 100 zł.                                                          

11) Przedmiot Najmu nie może być udostępniany osobom trzecim bez wiedzy Wynajmującego. W przypadku przekazania Pojazdu osobie trzeciej, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu, ponadto zostanie ukarany karą umowną w wysokości 2000 zł.
12) Godziny pracy wypożyczalni: poniedziałek – piątek od godz. 8:00 do 20:00, sobota od 9:00 do 15:00,                                                            

13) wyjazd autem za granicę Rzeczypospolitej Polskiej na teren UE – 200 zł


 • § 14 
 1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta, zostanie on obciążony kwotą do 2000 zł w przypadku samochodów osobowych/dostawczych lub do 5000zł w przypadku samochodów premium/sportowych.
 2. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę oraz utratą kaucji.
 3. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:
  1) prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
  2) szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,
  3) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za:
  1) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu - kwota uzależniona od pojazdu - ustalane na podstawie wyceny serwisu,
  2) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata przekazanych dokumentów samochodu 200 zł.
  3) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 200 zł.,
  4) złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 500 zł.,
  5) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 500 zł.,
  6) zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa - 500 zł.,
  7) dokonania przez Najemcę demontażu lub zamiany części samochodu, bądź dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - 2000 zł.,
  8)‎ W przypadku braku zwrotu auta w terminie ustalonym w umowie, braku kontaktu z najemcą, wypożyczalnia obciąży najemcę za odbiór auta kwotą 1000 zł + koszty dojazdu.


VI. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest: M-Rent Wypożyczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres:  ul. Św. Rocha 33/63, NIP: 542-331-31-86, REGON: 380183919, KRS: 0000731222, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 2. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 tj. ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 t.j. ze zm.) 
 3. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 4. M-Rent Wypożyczalnia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. 
 5. M-Rent Wypożyczalnia Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy (realizacji Zamówienia), rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.
 7. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.
 9. W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, M-Rent Wypożyczalnia Sp. z o.o. dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
 10. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@m-rent24.pl
 11. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez M-Rent Wypożyczalnia Sp. z o.o. w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 12. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez M-Rent Wypożyczalnia Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.
 13. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.
 14. Niezależnie od treści ust. 12 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom M-Rent Wypożyczalnia Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
 15. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 16. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.VII. Postanowienia końcowe
§ 15

 1. Wynajmujący oświadcza, że ubezpieczeniu AC nie podlegają: opony, felgi, kołpaki, akty wandalizmu i zaniedbanie pojazdu. Wynajmujący odpowiada pełną kwotą za nadmierne wyeksploatowanie pojazdu spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przepisami ruchu drogowego. 
 2. Wynajmujący odpowiada za nadmierne zużycie opon, klocków oraz innych elementów auta spowodowane jazdą z nadmiernymi prędkościami oraz uślizgami kół.


 • § 16
 1. Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za zwrot pojazdu przed ustalonym terminem.
 2. Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację samochodu. Rezerwacja jest zrealizowana, zaksięgowana, zafakturowana. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w dowolnym, przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu.
 3. Za samowolne przedłużenie umowy nalicza się stawkę dzienną w podwójnej wysokości.
 4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
 5. Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.
 6. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto.
 8. Wypożyczalnia zastrzega możliwość podstawienia innego auta z tej samej klasy lub wyższej niż rezerwowane w tej samej cenie, w przypadku przyczyn losowych.

 

 

Płatności

Karta płatnicza

Istnieje możliwość zapłaty kartą płatniczą podczas wydania auta. O chęci zapłaty kartą, Najemca powinien poinformować Wynajmującego odpowiednio wcześniej. 

 

Przelew

Możliwość wykonania przelewu za pośrednictwem portalu banku, bezpośrednio w placówce banku lub na poczcie. Dane do przelewu zostaną przesłane drogą mailową. Rezerwacja zostanie potwierdzona po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie bankowym. 

 

Gotówka 

Zapłata gotówką podczas wydania pojazdu. 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

            “Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.”
        „Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).”

         “ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

            “Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

            "Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych"
        Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz pracownikom firmy.

         Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

            “Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

 

 

.